12 พ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2566
แจ้งเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 เม.ย. 2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แก้ไข)
25 เม.ย. 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
25 เม.ย. 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28 มี.ค. 2566
แจ้งความคืบหน้าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
24 มี.ค. 2566
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
20 ก.พ. 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญฯ ปี 2566 อนุมัติจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
17 ก.พ. 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญฯ ปี 2566 อนุมัติจ่ายเงินปันผล
17 ก.พ. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
17 ก.พ. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)