อิศรา เลิศสุดคนึง
Analyst
Saranyou Suwantammarong
Analyst
ธนบดี รัตนชูวงศ์
Assistant Analyst
ศรัณย์ คุณะกูล
Research Analyst
Thanai Likitchaikul
Assistant Analyst
ไชยธร ศรีเจริญ
Investment Analyst
อุไรวรรณ ตันติสุวรรณากุล
Analyst
Warayut Luangmettakul
Analyst
Pathompol Laowirayasak
Analyst
นมิดา อธิศพงศ์
Investment Analyst
Sureeporn Teewasuwet
Analyst
ธนเดช เชาว์จิรพันธุ์
Assistant investment analyst
Kae Pornpunnarath, CFA
Investment Analyst
Tareetip Wongsaengpaiboon
Analyst
Chalie Kueyen
Analyst
สุนทร ทองทิพย์
Analyst
Jacqueline Nham
Assistant Analyst
ฤชานนท์ เจียมการกิจ
Analyst
สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์
Senior Vice President, Research Department
Marcin Spiewak, CFA
Senior Analyst
พรทิพย์ กังวานพณิชย์
Research Analyst
ภัทราพร บุญมาเลิศ
Research Analyst
วัชรุตม์ วัชรวงศ์สิทธิ์
Assistant Vice President, Research Department
Kalvalee Thongsomaung
Analyst
อัญชลินทร์ เจริญพิทย์
Research Analyst
เกษ ตวงทอง
Assistant Manager, Research Department