ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 07 มี.ค. 2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
27,954
% การถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
28.69
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565
จำนวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
23,724
% การถือหุ้น
แบบไร้ใบหุ้น
87.79

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด 250,064,500 25.01
2.  น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 210,000,000 21.00
3.  นาย ยืนยง โอภากุล 70,480,000 7.05
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 47,163,509 4.72
5.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 45,161,400 4.52
6.  นาง ลินจง โอภากุล 26,166,900 2.62
7.  นาย เสถียร เสถียรธรรมะ 25,974,100 2.60
8.  นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ 18,152,700 1.82
9.  น.ส. ณิชา โอภากุล 17,794,600 1.78
10.  นาย วรมัน โอภากุล 15,219,100 1.52