ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 03 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
22,100
% การถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
28.59
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566
จำนวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
28,100
% การถือหุ้น
แบบไร้ใบหุ้น
98.19

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด 250,064,500 25.01
2. น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 210,000,000 21.00
3. นาย ยืนยง โอภากุล 70,480,000 7.05
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 45,161,400 4.52
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 34,866,503 3.49
6. นาง ลินจง โอภากุล 26,166,900 2.62
7. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 25,382,200 2.54
8. นาย เสถียร เสถียรธรรมะ 25,274,100 2.53
9. นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ 18,152,700 1.82
10. น.ส. ณิชา โอภากุล 17,794,600 1.78