รางวัลยอดเยี่ยม Company Performance Award, บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 100,000 ล้านบาท, SET Awards 2021
รางวัลดีเด่น Innovative Company Award, SET Awards 2021
ผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (SET) SET Awards 2021