วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
21 เม.ย. 2565 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 14.00 น
ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM)
เพิ่มไปยังปฏิทิน
22 ก.พ. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564

โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

เพิ่มไปยังปฏิทิน