หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน (Whistle blowing) และการจัดการข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการกํากับดูแล และช่องทางสําหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทําที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท โดยเปิดเผยช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ Investor Relations

หากพบเห็นการกระทำที่ผิดต่อกฏหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถแจ้งผ่านทางช่องทาง ต่อไปนี้

 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  ถึงกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท : whistleblowing@carabao.co.th
 2. จดหมายทางไปรษณีย์
  เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  เงื่อนไขการแจ้ง :
  ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส ต้องระบุชื่อ และนามสกุลจริง โดยทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ

  กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน :
  คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแล และกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทาง ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบ / บันทึกข้อร้องเรียนหรือเบาะแส รวมถึง สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อเท็จจริง และหากมีมูลความจริงจะนําเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะนําแนวทางการแก้ไข โดยจัดทำข้อมูลทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยภายหลังการพิจารณาดําเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งการดําเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

  มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ :
  บริษัทฯ มีแนวทางการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน โดยถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องกําหนด รวมถึงบริษัทฯ จะไม่กลั่นแกล้ง หรือให้โทษใด ๆ แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานจากการให้เบาะแส หรือร้องเรียนดังกล่าว เว้นแต่ การกระทําดังกล่าวได้กระทําโดยไม่สุจริต มีเจตนามุ่งร้ายทําลายบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามระเบียบวินัยของบริษัท

ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือรายงานการกระทำอันมิชอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบริษัทได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

คุณยังสามารถแนบไฟล์

แนบไฟล์ (นามสกุล .jpg, .doc, .docx และ .pdf เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ขนาดไฟล์สูงสุด: 5MB)