รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

Financial Data 2561 2562 2563 2564 9M65
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 14,422 14,933 17,231 17,364  14,725
กำไรขั้นต้น 4,609 5,810 7,058 6,183  4,442
EBITDA 1,899 3,699 5,002 4,198  2,908
กำไรสุทธิ 1,159 2,506 3,525 2,881  1,878
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 14,320 14,780 17,087 19,186  19,935
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,477 3,197 3,992 5,382  6,148
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,843 11,583 13,094 13,804  13,786
รวมหนี้สิน 6,955 6,062 6,929 9,075  9,759
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,764 3,777 5,655 5,427  8,188
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,191 2,284 1,274 3,648  1,571
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,365 8,718 10,157 10,111  10,176
งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 147 138 962 947 921
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,290 3,081 3,636 2,469 1,521
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,045) (432) (1,670) (1,176) (379)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 777 (1,839) (1,933) (1,116) (1,549)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (9) 824 (15) 188 (403)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 138 962 947 1,134 730
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 32.0 38.9 41.0 35.6 30.2
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 9.1 20.5 24.2 18.7 14.5
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 6.6 16.4 20.5 16.2 12.4
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 16.2 31.8 38.1 28.6 24.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 7.2 17.0 22.3 15.7 12.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 0.7 0.7 0.9 1.0
Interest-Bearing Debts to EBITDA (เท่า) 2.5 1.1 1.0 1.7 1.9