รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

Financial Data 2561 2562 2563 2564 6M65
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 14,422 14,933 17,231 17,364 10,030
กำไรขั้นต้น 4,609 5,810 7,058 6,183 3,082
EBITDA 1,899 3,699 5,002 4,198 2,101
กำไรสุทธิ 1,159 2,506 3,525 2,881 1,403
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 14,320 14,780 17,087 19,186 19,868
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,477 3,197 3,992 5,382 5,958
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,843 11,583 13,094 13,804 13,910
รวมหนี้สิน 6,955 6,062 6,929 9,075 9,405
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,764 3,777 5,655 5,427 6,046
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,191 2,284 1,274 3,648 3,359
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,365 8,718 10,157 10,111 10,463
งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 147 138 962 947 1,192
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,290 3,081 3,636 2,469 1,488
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,045) (432) (1,670) (1,176) (273)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 777 (1,839) (1,933) (1,116) (1,427)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (9) 824 (15) 188 (212)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 138 962 947 1,134 921
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 32.0 38.9 41.0 35.6 30.7
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 9.1 20.5 24.2 18.7 15.9
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 6.6 16.4 20.5 16.2 13.6
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 16.2 31.8 38.1 28.6 27.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 7.2 17.0 22.3 15.7 14.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 0.7 0.7 0.9 0.9
Interest-Bearing Debts to EBITDA (เท่า) 2.5 1.1 1.0 1.7 1.6