รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

Financial Data 2560 2561 2562 2563 9M64
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 12,904 14,422 14,933 17,231 12,982
กำไรขั้นต้น 4,065 4,609 5,810 7,058 4,805
EBITDA 1,372 1,899 3,697 4,998 3,291
กำไรสุทธิ 1,246 1,159 2,506 3,525 2,268
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 12,520 14,320 14,780 17,087 18,768
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,159 2,477 3,197 3,992 5,116
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,361 11,843 11,583 13,094 13,652
รวมหนี้สิน 5,515 6,955 6,062 6,929 9,248
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,207 2,764 3,777 5,655 6,445
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,308 4,191 2,284 1,274 2,803
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,005 7,365 8,718 10,157 9,519
งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 745 147 138 962 947
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 286 1,290 3,081 3,636 1,751
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,431) (2,045) (432) (1,670) (866)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,551 777 (1,839) (1,933) (929)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (598) (9) 824 (15) (29)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 147 138 962 947 917
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 31.5 32.0 38.9 41.0 37.0
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 7.3 9.1 20.5 24.2 19.8
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 9.7 8.0 16.8 20.5 17.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 17.8 16.2 31.8 38.1 33.6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8 1.0 0.7 0.7 1.0
Interest-Bearing Debts to EBITDA (เท่า) 2.5 2.5 1.1 1.0 1.6