เอกสาร ดาวน์โหลด
การเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ
แบบฟอร์มหนังสือยินยอม การเสนอชื่อเป็นกรรมการ