เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
อธิบายเอกสารที่ต้องใช้ และ/หรือส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ขั้นตอนการร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting
รายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
การเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ
แบบฟอร์มหนังสือยินยอม การเสนอชื่อเป็นกรรมการ