นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นหลัก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

Subsidiaries of the Company are: Carabao Tawandang Company Limited ("CBD"), Asia Pacific Glass Company Limited ("APG") and Tawandang DCM Company Limited ("DCM").

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
16/02/67 29/02/67 14/05/67 เงินปันผล 0.50 บาท 01/07/66-31/12/66
10/08/66 24/08/66 08/09/66 เงินปันผล 0.40 บาท 01/01/66-30/06/66
17/02/66 02/03/66 12/05/66 เงินปันผล 0.75 บาท 01/07/65-31/12/65
11/08/65 26/08/65 09/09/65 เงินปันผล 0.75 บาท 01/01/65-30/06/65
18/02/65 04/03/65 09/05/65 เงินปันผล 1.00 บาท 01/01/64-31/12/64
13/08/64 27/08/64 10/09/64 เงินปันผล 0.90 บาท 01/01/64-30/06/64
07/08/63 21/08/63 03/09/63 เงินปันผล 0.90 บาท 01/01/63-30/06/63
30/03/63 06/03/63 13/04/63 เงินปันผล 1.20 บาท 01/07/62-31/12/62
08/08/62 22/08/62 05/09/62 เงินปันผล 0.50 บาท 01/01/62-30/06/62
20/02/62 06/03/62 10/05/62 เงินปันผล 0.60 บาท 01/01/61-31/12/61
10/08/61 24/08/61 07/09/61 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/61-30/06/61
21/02/61 07/03/61 11/05/61 เงินปันผล 0.50 บาท 01/07/60-31/12/60
11/08/60 24/08/60 08/09/60 เงินปันผล 0.35 บาท 01/01/60-30/06/60
22/02/60 07/03/60 12/05/60 เงินปันผล 0.60 บาท 01/07/59-31/12/59
11/08/59 25/08/59 09/09/59 เงินปันผล 0.40 บาท 01/01/59-30/06/59
25/02/59 08/03/59 10/05/59 เงินปันผล 0.54 บาท 01/07/58-31/12/58
07/08/58 19/08/58 04/09/58 เงินปันผล 0.35 บาท 01/01/58-30/06/58
26/02/58 07/05/58 22/05/58 เงินปันผล 0.60 บาท 01/01/57-31/12/57