26 ก.ย. 2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
24 ส.ค. 2565
แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ภาพตราสัญลักษณ์ (โลโก้) รวมถึงภาพกรรมการของบริษัทฯ
11 ส.ค. 2565
มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
21 ก.ค. 2565
มติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการร่วมทุน
14 ก.ค. 2565
แจ้งเปลี่ยนนามสกุลของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
04 ก.ค. 2565
แจ้งเหตุเพลิงไหม้เครื่องจักรในโรงงานของบริษัทย่อย (ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ)
13 พ.ค. 2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ
13 พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)