13 พ.ค. 2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ
13 พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ
05 พ.ค. 2565
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
21 เม.ย. 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21 มี.ค. 2565
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
21 ก.พ. 2565
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญฯ ปี 2565 อนุมัติจ่ายเงินปันผล ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (แก้ไข)
18 ก.พ. 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
18 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
18 ก.พ. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564