10 พ.ค. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
10 พ.ค. 2567
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
10 พ.ค. 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
26 เม.ย. 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 มี.ค. 2567
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
20 ก.พ. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 (เพิ่มเติม)
16 ก.พ. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
16 ก.พ. 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2567
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญฯ ปี 2567 อนุมัติจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการ
09 ก.พ. 2567
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567