10 ส.ค. 2566
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
10 ส.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12 พ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2566
แจ้งเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 เม.ย. 2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แก้ไข)
25 เม.ย. 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
25 เม.ย. 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28 มี.ค. 2566
แจ้งความคืบหน้าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน